Vi vill gärna påminna om att eleverna byter klassbeteckning från t.ex. 7a till 8a. Föräldern behöver av prenumerera på den klass de prenumererar på (se under under Länkar på vänstra sidan. Information till föräldrar om blogg) och prenumerera på den nya klassen. Detta är alltså ingenting som flyttas över automatisk.

Hultdalsskolan ligger i Åby och tillhör Kvillingespåret som består av förskolor och skolor i Åby, Jursla och Simonstorp.
Elever kommer från Jurslaskolan och Åbymoskolan för att gå hos oss i årskurserna 7-9.

tisdag 19 september 2017

Info 8d

Hej!
Vi är igång efter en temavecka där vi lärt oss om konsekvenser av användande av tobak och droger. Tanken är också att eleverna, om man vill, får delta i ett projekt som kallas Tobaksfri Duo. Detta innebär att eleverna skriver att kontrakt med en tobaksfri vuxen om att inte börja använda tobak. Den försäkran eleven lämnar kommer också att vara en lottsedel där eleven deltar i ett lotteri där man kan vinna bland annat en resa till Gröna Lund för två personer inkl. hotell. Denna utlottning kommer att ske i vår. Under föräldramötet den 26/9 kommer jag att dela ut kontrakt som ni kan läsa igenom och skriva under om man så önskar. Vi kommer också att prata om detta i skolan.


Vecka 38;
En lugn vecka. Just nu ser det enbart ut att vara engelskaläxa - grammatik tills på fredag.


MVH
Oskar

Enkät "Om mig"


 Hej!
Under veckorna som kommer får eleverna svara på en enkät som länets kommuner, Region Östergötland samt Länsstyrelsen Östergötland håller i. Nedan följer information om enkäten som ni kan läsa. Deltagande är frivilligt och svaren är anonyma.

Om mig

En enkät om hälsa till elever i Östergötland

 

Om mig är en enkät som bygger på intervjuer med ungdomar i Östergötland om vad de tycker är viktigt för hälsa och livsstil.  Enkäten genomfördes för första gången hösten 2014 och är ett samarbete mellan länets kommuner, Region Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland. Förhoppningen är en ökad delaktighet för ungdomar i frågor som berör dem.

En fördel med en regional enkät är att den lätt kan anpassas efter regionens behov och målet är att Om mig ska genomföras regelbundet i regionen.

Enkäten riktar sig till elever i grundskolans årskurs 8 och gymnasieskolans årskurs 2 och genomförs i höst mellan vecka 38-43. Eleverna svarar anonymt på frågorna och det är helt frivilligt att delta. 

Enkätsvaren används för uppföljning, beslut och prioriteringar på skol-, kommun- och länsnivå och data hanteras enligt personuppgiftslagen.

Vill du veta mer så kan du gå in på http://vardgivarwebb.regionostergotland.se/ungdomsenkat

 

Länets kommuner, Region Östergötland och Länsstyrelsen Östergötland

fredag 15 september 2017

Temavecka i 9:an

Det är galet hur nervös man kan vara när man ska tala inför folk. Skolan utsätter både tuffa och blyga för samma behandling; prata inför grupp! I de flesta ämnena krävs det också att man gör det bra, enligt kunskapskraven, för att man ska bli godkänd. 
Och redan nu i höst ska vi ha de muntliga nationella proven med våra 9:or. Så vi bestämde oss för att träna våra ljuvliga elever för att de ska ha de bästa förutsättningarna. Så temat blev MUNTLIGA FRAMSTÄLLNINGAR! 

Under veckan har det varit febril verksamhet där eleverna fått föreläsningar om Våga Tala, film om den stammande Kung George VI. Det har varit  debatter och gruppdiskussioner. 
Allt mynnade ut i en stordebatt bland 12 modiga elever som i olika
 
konstellationer gick upp och debatterade om olika etiska dilemman som: Ska vi tillåta dödshjälp  och abort inför mer än 100 niondeklassare på skolan. Så himla modigt. Efteråt var det fler som kom och sa att de också skulle vilja testa - modet kom när de såg hur bra det blev. 


Nu lämnar vi temaveckan men vi hoppas eleverna tar med sig lärdomar om strukturer, förberedelser  och tankar inför stundande månaderna framöver.


Hej,

Ni kommer idag få hem information om hälsobesöket för era elever i åk 7. Ta också gärna del av broschyren om elevhälsans medicinska insatser för att läsa mer om våra hälsobesök och arbete på skolan.

Med Vänlig Hälsning
Sarah Läthén
Skolsköterska
Hultdalsskolan: måndag, torsdag, fredag
Telefon: 072-582 17 66

Elevhälsans medicinska insatser

 Information till vårdnadshavare

Hälsobesök enligt nationellt program
Förskoleklass/ årskurs 1 särskola
                                            Hälsosamtal, vikt, längd, syn, hörsel
                                            Bedömning av hälsa, utveckling, vaccinationsstatus.                                                 
Vårdnadshavare erbjuds tid tillsammans med barnet. Om vårdnadshavare inte önskar delta, utförs enbart undersökningar.
                             
Årskurs 2                      Vikt och längd

Årskurs 2                      Vaccinering mot mässling-påssjuka-röda hund                         

Årskurs 4                      Hälsosamtal, vikt, längd och rygg
                                   
Årskurs 5                       Vaccinering mot humant papillomvirus (flickor)

Årskurs 7                       Hälsosamtal, vikt, längd, rygg och syn                                     

Årskurs 9                       Vaccinering mot difteri-stelkramp-kikhosta
                                                                                      
År 1 gymnasiet             Hälsosamtal, vikt och längd


Kontakta skolsköterskan om du har frågor eller vill lämna information om ditt barns hälsa. Kontaktuppgifter finns på respektive skolas hemsida.
Du kan också nå skolsköterskan via kommunens växel, telefon 011 - 15 00 00
Övriga kontaktuppgifter till Centrala elevhälsans finns på

Verksamhetschef
Elevhälsans medicinska insatser
Centrala elevhälsan


CENTRALA ELEVHÄLSAN
   www.norrkoping.se
Elevhälsans medicinska insatser

Organisation och uppdrag
Elevhälsans medicinska insatser EMI är en del av Centrala elevhälsan som tillhör Utbildningskontoret. Elevhälsans medicinska insatser utgörs av skolsköterskor och skolläkare.

Enligt nationell vägledning ska medicinsk elevhälsa främst vara hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande på individ och gruppnivå. Hälsofrämjande insatser utgörs av hälsosamtal om hälsa, skolsituation och livsstil som t.ex. sömn, kost, fysisk aktivitet, droger, identitet, sexualitet, sexuell identitet och HBTQ, hedersrelaterat våld och förtryck. Sjukdomsförebyggande insatser utgörs av t.ex. vaccinering.

Elevhälsan erbjuder medicinsk bedömning vid utvecklings- och skolrelaterade hälsoproblem samt enklare sjukvårdsinsatser. Övriga hälsoproblem hänvisas till sjukvården. Skolsköterska och skolläkare bidrar med medicinsk kompetens i skolans elevhälsoarbete t.ex. elevers arbetsmiljö och egenvård.

Sekretess
För skolsköterska och skolläkare är sekretess huvudregel. Det innebär att uppgifter endast får lämnas till övrig skolpersonal efter samtycke från vårdnadshavare eller myndig elev. Sekretessen bryts vid anmälan till socialtjänst och polismyndighet.

Samtycke
Samtycke inhämtas till journalbeställning och vaccinationer.
Skolsköterskan kan i samråd med vårdnadshavare och elev informera berörd skolpersonal om specifika hälsoproblem enligt överenskommelse.
Elevhälsan utgår från att vårdnadshavare med gemensam vårdnad agerar i samförstånd.

Journal
I elevens journal dokumenteras uppgifter om hälsa, utveckling och vaccinationer. Journalen följer eleven under skoltiden och arkiveras efter avslutade gymnasiestudier, i kommunens stadsarkiv.

Nationellt kvalitetsregister
Registrering av hälsodata i ett nationellt kvalitetsregister syftar till likvärdig elevhälsa, verksamhetsutveckling och att på sikt utgöra underlag för forskning.
Enskilda elevers hälsouppgifter kan inte identifieras i registret.
Vårdnadshavare informeras om nationellt kvalitetsregister och kontaktar skolsköterskan då vårdnadshavaren inte samtycker till att hälsouppgifter överförs till registret. www.emq.nu

Nationellt vaccinationsregister
Registrering av vaccinationer syftar till att följa upp effekten av nationellt vaccinationsprogram och utgör underlag för forskning.

Hälsobesök
Hälsobesök syftar till att främja hälsa och förebygga sjukdom. Hälsosamtal erbjuds i förskoleklass eller årskurs 1 särskola, årskurs 4 och 7 och i år 1 på gymnasiet.
Inför samtalet fyller eleven i ett hälsoformulär som utgör underlag samtalet.
I förskoleklass eller årskurs 1 särskola fyller elev och vårdnadshavare tillsammans i hälsoformuläret. Ett separat hälsoformulär lämnas till vårdnadshavare för elev i förskoleklass eller årskurs 1 särskola, årskurs 4 och 7.
Vårdnadshavare informeras om hälsobesök under skolåren och kontaktar skolsköterskan om vårdnadshavaren inte samtycker till hälsobesök.

Vaccinering
Elevhälsan erbjuder vaccinationer enligt nationellt program. Elevhälsan erbjuder vaccination i årskurs 2, årskurs 5 och 9 samt kompletterande vaccinationer till och med gymnasiet.

Elevhälsoarbete
Elevhälsans medicinska insatser bidrar med medicinsk kompetens i skolans hälsofrämjande och förebyggande elevhälsoarbete. Skolsköterskan ingår i skolans elevhälsoteam tillsammans med bland andra rektor, kurator och specialpedagog. Samtycke krävs för skolsköterskan ska kunna delge berörd skolpersonal hälsouppgifter.  

info 8a

Hej!


Temaveckan om farorna med tobak/droger är nu till ända. Vi har hunnit med ganska många moment: en affischtävling om hur tobak skadar, "Tobaksfri Duo" har varit här med en utställning om tobak, eleverna har fått fördjupa sig i olika drogers skador samt gjort en Canva-redovisning om detta, en interaktiv övning om droger och dilemman från UR.skola arbetade eleverna enskilt med, tobaksfilm om hur megaföretagen tjänar enorma pengar med hjälp av barnarbete på plantagen mm. Vår SYV har även börjat informera klasserna lite kring gymnasievalet. Så, en händelserik vecka alltså.


Samtliga elever har idag fått veta vart de ska på elevens-val, varje onsdagsmorgon. Alla fick sitt förstahandsval. Under mentorstiden måndag kommer klassen få prata om den ev klassresan i åk 9. Under föräldramötet den 26/9 får ni föräldrar chans till att se över detta.
Lite info om nästa vecka.
  • So: Klassen har startat med grupparbete om Franska revolutionen och arbetet fortgår nästa vecka.
  • No: eleverna fortsätter arbetet kring de 50 frågorna om elektricitet och magnetism, prov v.39.
  • Eng: Till onsdag ska de vara säkra på grammatiken perfekt. Repetera genomgång, uppgifter i workbook samt med weblänken som finns i classroom. ( lpp:section 2) .


Ha en fin helg!
Marie och Eva


Temavecka; tobak & studieteknik

I skrivande stund börjar den första temaveckan gå mot sitt slut. Eleverna har under denna vecka fördjupat sig i tobaksfrågor och studieteknik. Vi har även haft besök från tobaksFRI duo som har haft en utställning och samtal med våra elever.

fredag 8 september 2017

8B, kolla classroom!

Hej!

Nu är det dags för temavecka och utvecklingssamtal.

För de elever som har Christian som mentor ligger det en länk i classroom till tider för utvecklingssamtal.

Starten på terminen har gått bra och nu är vi igång.

Trevlig helg!
/Christian & Holst

8C

Ytterligare en vecka har gått. Nästa vecka är det en schemabrytande temavecka (om tobak och andra droger) samt utvecklingssamtal. Eleverna har fått ett schema för denna vecka (ligger i Classroom). Hoppas att ni har sett i bloggen att det är föräldramöte 26/9 (kl. 18.00-19.30 i matsalen) så att ni inte bokar in er på något annat då :). Trevlig helg! / Martina Vållberg.

torsdag 7 september 2017

Inbjudan till föräldramöte åk 9

Välkomna till föräldramöte torsdagen 28/9 klockan 18.00-19.30 i matsalen. Vår Studie- och Yrkesvägledare (SYV) Caroline Nossbring kommer och informerar om gymnasievalet. Därefter träffas vi en stund klassvis om det finns andra frågor som berör klassen.Vi vill nu också informera om att eleverna kommer ha en veckas prao och det kommer äga rum under vecka 48. Det kommer finnas praoplatser att söka via skolan men uppmuntrar eleverna till att söka egna platser för att få en givande praovecka som möjligt.


Vi ses!
Rebecca, Karin, Sara, Alicja, Åza, Jennifer, Erik & Marianne

Föräldramöte åk 8, 26/9

Hej!


Då är det dags för ett föräldramöte i årskurs 8. Vi samlas som vanligt i matsalen och går därefter ut till respektive hemklassrum. Ni får nu möjligheten att se de nya fina lokalerna.


När?    Tisdagen 26/9
Var?    Start i matsalen
Hur dags?  kl.18.00-19.30
Vi ses!
Marie, Eva, Christian, Grieg, Oskar, Per, Martina och David .